ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนธร กิตติกานต์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ธนธร กิตติกานต์ อุทุมพรคีรีและความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมสุโขทัย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์ มหาธาตุ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก