ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนดล พรพุทธพงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ตามสมมติฐานของ Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อม Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ อิทธิพลของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล: กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนใน SET 50 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View

 

หน้าหลัก