ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ Social Commerce กลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบ บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ การศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก