ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธณกนก เชื้อทอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธณกนก เชื้อทอง The Happiness of Tais in Thailand According to Buddhism and Utilitarianism สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก