ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธงชัย ชูสุ่น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธงชัย ชูสุ่น ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก