ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทิวา พาร์ค

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ทิวา พาร์ค และ นรมน ฤทัยวานิชกุล. The study of Gen-M on Consumption Information Behavior. บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก