ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล การจัดการโครงการประชาสัมพันธ?ของหน?วยงานราชการและองค?กรไม?แสวงหาผลกําไร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก