ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทัศไนย สุนทรวิภาต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ทัศไนย สุนทรวิภาต การวิเคราะห์กลยุทธ์การวางตราสินค้าในละครซิทคอม นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต ความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต บทความวิจัยเรื่อง การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก