ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้วิชากฎหมายของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก