ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ตำราวิชาการบัญชีชั้นสูง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การให้คำปรึกษาและความรู้เพื่อประยุกต์ใช้บัตรสินค้าในการจัดประเภทสินค้าตามระบบABCและการกำหนดรหัสตำแหน่งสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (วิจัยร่วม) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2558 บัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ และวีณา วรพงศ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะบัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (ผลงานร่วมกับดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ และคณะ) การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูป คณิตศาสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก