ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทักษิณา พิพิธกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว Change and Season ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานชุด หุ้ม ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล งานวิจัย การศึกษาประติมากรรมนามธรรมของศิลปินสมัยใหม่ไทย: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของ ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อินสนธิ์ วงศ์สาม และเข็มรัตน์ กองสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2549 ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว Unseen Story ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ตึกเก่าข้างศาลาวัดและโกฐ ณ วัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ฤดูฝน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ฤดูหนาว ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกจากคิวบิสม์-คอนเซปชวลอาร์ต (ตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ) ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว The Rhythm of Light and Shadow (In the evening) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว The Rhythm of Light and Shadow (In the Morning) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ศิลปกรรมชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล Air, Light and Water ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล 100,000 lines ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล จักรยานยามบุญ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล The Inner Peace ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล เล่นได้ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล จากสมัยใหม่ (Modernism) สู่หลังสมัยใหม่ (Post Modernism) การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมสู่ศิลปะกับธรรมชาติ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผ้าทอมือ การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ จากการเสนอภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล การอนุรักษ์และการประยุกต์ภูมิปัญญาหัตถกรรมผ้าทอของคนยองในจังหวัดลำพูน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก