ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทศพล บ้านคลองสี่

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การนำวิธีแบบอาไจล์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ A Security Evaluation of Web Service Based on Provision of Attack Countermeasures วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาวิธีการสอนแบบโครงงานโดยนำวิธีการแบบอไจล์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยนำเครื่องมือในยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบนำทัวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้พิกัดที่ตั้ง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาเกมเพื่อต่อต้านการทุจริตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โตไปไม่โกง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ เกมเพื่อต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการนำทัวร์ผ่านพิกัดที่ตั้งด้วยโลกเสมือนจริงเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ผ่านกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพลบ้านคลองสี่ เกมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เด็กดี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ The Development of Blended Learning with Digital Media Tools in Software Engineering Course วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ Blended Learning Management with Technology-Based Paradigm for Teaching in Fundamental Laboratory for Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ Integration of Project-Based Learning with Agile Methodology in Software Engineering and Computer Engineering Project I วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ The Learning Management using the Flipped Classroom Approach in Mathematics for Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ A Development of Virtue Game for Anti-Corruption with Growing Good Knowledge Course วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ Mobile Application for Location Based Tour Guide with Augmented Reality Technology วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ เกมปฏิรูปการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มโรคเอ็นซีดี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมประยุกต์นำทัวร์อัตโนมัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้การตรวจจับสถานที่ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางและอารมณ์บนใบหน้า สำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก