ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทวีศักดิ์ สังขปรีชา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา และภัทรภร สังขปรีชา Online information resources: Thai students’ research in the digital culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Flowing and Sharing of Knowledge as a Learning Method in the Google Generation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Online Information Resources: Thai Students’ Research in the Digital Culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Question-Answering Approadch to 3D Information Retrieval System ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and its Influential Context for Thai Tertiary Students ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา In Control by being Controlled: An Online Information Seeking Experience for Self-Directed Learning ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์: ชั้นวางของ ชั้นอพยพ สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Question-Anewering Approach to 3D Information Retrieval System สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Exploring Emerging Trends in Information Seeking Strategies for Discovery Learning สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก