ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ทรงวาด สุขเมืองมา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Utilization of Slow Movement in Cultivating Hotel Customer Loyalty: A Case Study of Soneva Kiri, Koh Kood สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Constructions and Design of Cultural Activities by Leading Boutique Hoteis in Chiang Mai, Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา Sustainability within the Hospitality Industry: A Comprehensive Review สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Application of the Modified Balanced Scorecard Advanced Hierarchy Process Extended to the Economy, Upscale, and Luxury Hotels’ Websites สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้าน Hey Mom Bar                  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้านกาแฟ Coffman Coffee         บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.แสงเดือน รตินธร โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตามมาตรฐานอาเซียน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก