ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ถนอมรัชต์ โพธิ์รักษา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ถนอมรัชต์ โพธิ์รักษา ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ผลกระทบของความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก