ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ตุลย์ เตชะอดิศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ตุลย์ เตชะอดิศักดิ์ และ สุมณี ศุภกรโกศัย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า กับตัวแปรทางตลาดการเงิน. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก