ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ตรีพล เกิดนาค

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย The Portrayal of insurgents in the deep south of Thailand in Thai newspapers นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย Online maps and minorities: Geotagging Thailand’s Muslims นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View

 

หน้าหลัก