ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ตรีทิพ บุญแย้ม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม พิชชารีย์ ภักดีนอก ความตั้งใจในการใช้บริการร้านอาหารที่มีการให้ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม น.ส.นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ คอมมูนิตี้ มอลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก