ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดารณี ตอพล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ดารณี ตอพลประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร Modern Restaurant บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก