ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดวงธิดา นันทาภิรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Key Drivers of Customers' Perception towards Hotel Brands through Online Hotel Booking Stage and Implications for Hotel Management สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ An examination of the linkage between brand identity and brand image in the online context: An empirical study of hotel website. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Strategy of Enhancing Online Brand Image for the Hotel Business บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Motivational factors that impact on work selection in the hotel industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Impact of online marketing communication on wine restaurant business marketing strategy สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชื่อรวมกับ กิติยา มโนธรรมรักษา) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า (ชื่อรวมกับ ณัฐพร ดิสนีเวทย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง(ชื่อรวมกับ พิชญา ดวงฟู) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวไนท์มาร์เก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดนัดรถไฟรถไฟศรีนครินทร์ (ชื่อรวมกับ สิชล กุลอำภา) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก