ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดวงดาว กีรติกานนท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ดวงดาว กีรติกานนท์ ผลการเรียนรู้จริยศาสตร์ที่มีต่อผลการเรียนรู้การใช้เหตุผล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาต่างคณะ มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ DVD บูรณาการวิชาจริยศาสตร์และทักษะการใช้ภาษา: นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ราชสีห์เพื่อนรัก มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลในการเรียนการสอนโดยใช้หลักทางปรัชญา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ Getting to Know You: Timor-Leste Trip (A Slide Presentation) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก