ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณิชารีย์ จันทร์อินทร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณิชารีย์ จันทร์อินทร์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก