ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐา ฉางชูโต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต พฤติกรรมการเป?ดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท?วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ระดับความสําคัญของป?จจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค?าและบริการออนไลน?ของผู?บริโภค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากร้านชาโฮ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต Employees’ Perceptions and Expectation toward Corporate Social Responsibility: A Case Study of Private Company Employees in Bangkok Metropolitan Area สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับวัยรุ่นปี 2013 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต งานวิจัยการศึกษาความต้องการของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ต่อการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต ตำรา การประชาสัมพันธ์: หลักการและวิธีปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต การวิเคราะห์ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก