ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Robust Control Design for Three-Phase Power Inverters using Genetic Algorithm วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Optimal Coordination of Protective Relays by Ant Colony Optimization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Static Output Feedback Robust Loop Shaping Control for Grid Connected Inverter Using Genetic Algorithms วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Optimal Sizing of Photovoltaic Distributed Generators in a Distribution System with Consideration of Solar Radiation and Harmonic Distortion วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวันและ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Sensors Fusion for Balancing Robot วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน งานสร้างสรรค์เรื่อง Energy Monitor วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Electro-Spinning Colorimeter V.2 วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ตำราระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก