ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนเพจเฟสบุคเว็บท่องเที่ยว กรณีศึกษาเพจเฟสบุคเว็บ Chillpainai นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก