ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐพงศ์ ประกอบการดี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี กลยุทธ์การให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี วิเคราะห์แนวคิดทางการตลาดของสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี บทความวิชาการ วิเคราะห์ถึงความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรและสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตร ชื่อบทความภาษาอังกฤษ An Analysis on the Strategic Challenges of Airline Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก