ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐนุช วนิชย์กุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก