ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐชา วัฒนวิไล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVATM) KPI ที่บ่งชี้ผลงานได้อย่างเหมาะสม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การรับรู้การยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล การประเมินโครงการอบรมความรู้ด้านการเงินเพื่อจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล และ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ของบริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล และ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การประเมินโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ของบริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บริหารธุรกิจ ณัฐชา วัฒนวิไล ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การประเมินโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน กรณีตัวอย่าง บริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก