ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐกฤตา วงศ์พัฒนานิวาศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัฐกฤตา วงศ์พัฒนานิวาศ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ความอดทนของพนักงานที่มีต่อลูกค้าประกันที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน: กรณีศึกษาบริษัทนายหน้าประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก