ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฏฐ์  อรุณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ณัฏฐ์ อรุณ กระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้หลักการหาอาหารของแบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View

 

หน้าหลัก