ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฏฐณิชา ณนคร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร องค์ประกอบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมด ร้าน Scrap from Heart บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการศาสนพิธี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าห้องบันทึกเสียงสำหรับมัลติมีเดียและงานตัดต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเว็บไซต์ ที่ใช้ระบบ AR Technology ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่ม OK Body ภายใต้ตราสินค้า PEPTEIN ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านอาบน้ำ-ตัดแต่ ขนสุนัข บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกล้องถ่ายภาพบนเว็บไซต์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อโครงการธุรกิจสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างเกินขนาดมาตรฐาน (Plus size) แบบครบวงจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเนวเซมิกูตูร์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าแฟชั่นของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อขนมกะหรี่พัฟในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อธุรกิจสปาสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก