ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฎฐนุช มั่นสาคร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร และ อ.มารยาท โยทองยศ การเปรียบเทียบผลการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร Different Backgrounds and English Learning Styles of Bangkok University Student การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Memorizing Vocabulary through Mind Mapping Technique การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Learners’ Satisfaction on CALL การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Mental Imagery: Is it Worth the Endeavour? สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View

 

หน้าหลัก