ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัชชารีย์ จำรัสดิลกพัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บัญชี ณัชชารีย์ จำรัสดิลกพัฒน์ และผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ แผนธุรกิจร้านขายยาเพื่อจำหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพย์  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก