ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณภัทร วุฒิวงศา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณภัทร วุฒิวงศา ความแตกต่างของคุณภาพการเรียนการสอน คุณค่าของวิชาในการพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติของบัณฑิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมและเพศต่างกัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อิทธิพลของแรงจูงใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คะแนนเต็ม 0.50 แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.25) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง แตงโมมีน้อง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นตัวแปรส่งผ่าน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง สัมผัสทั้ง 5 ของหนูดี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อ.ภรภัทร ชูแข อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพัน ต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ส่วนเฉพาะ ผศ.ณภัทร .20) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View

 

หน้าหลัก