ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณภัค จันทะยาสาคร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นางสาวณภัค จันทะยาสาคร Culture of Teaching Mapping the Teacher Professional Developing Terrain. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นางสาวณภัค จันทะยาสาครนางสาวมัสลิน นาสาทร และนางสาวปนัดดา อัญโพธิ์ Using Story Telling as a Reflective Pedagogical Approach to Promote Culturally Responsive Students and Faculty and Learning toward Critical Consciousness via Study Abroad Programs and Exchanges. การศึกษา การเรียนการสอน View

 

หน้าหลัก