ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฐิตินันท์ นครศรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและพฤติกรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (เพชรรัตน์ ศิริวัฒนานุรักษ์ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี (วีณา ศรีเจริญ, นิตนา ฐานิตธนกร ,นิรันดร์ อรรครัตนกุลและฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(เพชรรัตน์ ศิริวัฒนานุรักษ์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ ทาปัญญา The Impacts of Perceived Risk and Destination Image on Chinese Visitor's Decision and Destination Loyalty for Visiting Thailand (Bingru ZhangKasemson PipatsirisakSriwan Thapanya ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก