ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฐาปนี เปี่ยมศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ฐาปนี เปี่ยมศิริ ธีรพล ภูรัต รสชงพร โกมลเสวิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์อภิมานจากสารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ฐาปนี เปี่ยมศิริ, รสชงพร โกมลเสวิน, ธีรพล ภูรัต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์อภิมานจากสารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก