ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ญดา เลืองนรเสตถ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ญดา เลืองนรเสตถ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ตอน 1. กินอย่างไรได้อย่างนั้น 2. Detox ล้างพิษ 3 สูตรอาหารล้างพิษ 4. อาหารป้องกันโรคหัวใจ 5. ลดความดันโลหิตสูงด้วยอาหาร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญดา เลืองนรเสตถ์ เรียบเรียงบทและให้เสียง สื่อเสียงชุดนิทานชาดก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก