ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร และความไว้วางใจกัน ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก