ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุลี โชติกประคัลภ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เรื่องจริงที่ควรรู้ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติวิชาแคลคูลัส 1: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ และความวิตกกังวลในการเรียนวิชา แคลคูลัส 1 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก