ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุติมา เกศดายุรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ แผนการบริหารความสัมพันธ์สำหรับชุมชนคลองสี่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจสังคมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ: บทเรียนจากกรณีวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Relationship Management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก