ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุติมาวดี ทองจีน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ที่มาของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ภัทรกุล ศรีสุนทร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารของคนกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน A Structural Equations Model of Group Creative Performance in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจำในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องแต่งกายรูปแบบ Street Wear ของวัยรุ่น บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู๊ด) ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อแว่นตากันแดดแฟชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสเปรย์น้ำแร่ของคนในจังหวัดเพชรบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก