ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุติมันต์ วิศิษฐวาณิชย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ชุติมันต์ วิศิษฐวาณิชย์ และ กาญจนา ส่งวัฒนา การศึกษาความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์: อิทธิพลของวันหยุด และเดือนของตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก