ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุตินันท์ ตันติวิกรม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชุตินันท์ ตันติวิกรม ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร: กรณีศึกษาร้านอาหาร Relax Station @ Bansong บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก