ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชินวัฒน์ วงศ์พิพัฒน์กุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ชินวัฒน์ วงศ์พิพัฒน์กุล การศึกษามาตรฐานผู้สอนภาษาจีนธุรกิจในไทยอันพึงมี สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก