ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ Degree of International Capital Mobility: The Model of Determination of Inter Rate เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Value Index of Arts and Cultural Creative Industries in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ An Analysis of Creative Industry through BCG Matrix Application เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Value Index of Creative Industries in Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ EC200 : Practical Economics for Daily Life เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ภาพลวงตาทางการเงิน: กรณีศึกษาฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Response of Economics Variables in ASEAN-5 to U.S.A. Economics Growth เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ โครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การรวมกลุ่มทางการเงิน: วิเคราะห์ตอบสนองของตังแปรทางเศรษฐกิจมหภาคในอาเซียน-5 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตำราเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ เปรียบเทียบความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค: อาเซียน-ญี่ปุ่น เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน-5 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ประชาคมอาเซียน: การรวมกลุ่มทางการเงินของภูมิภาค เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ เปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจ: เอเชีย สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตราสารอนุพันธ์: การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน-5 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยใช้แบบจำลองอารีมา เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2558 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การเปรียบเทียบความคาดหวังของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกลุ่มหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก