ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัยสิทธิ์ จิญกาญจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัยสิทธิ์ จิญกาญจน์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยด้านสินค้าในรูปแบบบูรณาการ ความเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก