ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบไวรัส บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก