ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัยพร ภูทัตโต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ชัยพร ภูทัตโต ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา ขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ (Okusuno) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก