ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัชวาล หลิวเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ชัชวาลย์ หลิวเจริญ An Investigation of the Use of Product Placement in Hollywood Movies and the Effect on Viewers’ Brand Memory and Brand Attitudes นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The effect of product placement A study of Hollywood movies and Thai audiences นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ บทความวิชาการ เรื่อง การใช้ โซเชียล แมสเสจจิง ในการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก